بازار خرید ماست گلپایگان

گلپایگان یکی از شهرهای استان اصفهان است که لبنیات آن به ویژه ماست و ماست کفیر، بازار خرید خاص خود را دارد.

شهر اصفهان و حوزه های اطراف آن به دلیل داشتن چراگاه های مناسب، از کیفیت شیر مطلوبی برخوردارند که نتیجه آن تولید لبنیات مرغوب و باکیفیت است. ماست گلپایگان را به سهولت می توانید در بازار مصرف این محصول بیابید.